این مقاله، قسمتی است از مقاله مطالعه برای امتحان | چگونه خود را برای امتحان آماده کنیم؟ اما برای این که مقاله مجزایی در مورد تمرکز در مطالعه در سایت داشته باشیم، این مقاله را جدا کردیم.