,

عادت ها و روش تبدیل عادات مخرب به عادت های سازنده

ظبق تحقیقات بسیار که توسط روانشناسان در راستای شناخت انسان و زندگی انسان انجام شده است، معلوم شده است که ما به طور متوسط 97 درصد کارهایمان را بصورت ناخودآگاه و به قول خودمان طبق عادت ها یمان انجام می دهیم. در این مقاله به این مطلب پرداخته ایم. …