رابطه ی متقاعدسازی و احساسات

از زمانی که ارسطو -از بنیانگذاران فلسفه ی غرب-  یکی از مهمترین کانال های نفوذ در انسان ها را احساسات یا pathos  بیان کرد، شاید بیست و چهار قرن می گذرد.علم روز هر چه در مسائل علوم انسانی به خصوص روانشناسی اجتماعی دستاورد های  بیشتری به دس…
,

عادت ها و روش تبدیل عادات مخرب به عادت های سازنده

ظبق تحقیقات بسیار که توسط روانشناسان در راستای شناخت انسان و زندگی انسان انجام شده است، معلوم شده است که ما به طور متوسط 97 درصد کارهایمان را بصورت ناخودآگاه و به قول خودمان طبق عادت ها یمان انجام می دهیم. در این مقاله به این مطلب پرداخته ایم.…