افکار منفی، بزرگترین ترمز زندگی من و شماست که نمیگذارد پیشرفت کنیم! در این نوشته به این نکته می پردازیم که چگونه افکار منفی خود را کنترل کنیم.